Axa pzp

Povinné zmluvné poistenie Axa

Poistka na auto, motocykel aj iné vozidlá presne podľa vašej situácie, to je povinné zmluvné poistenie Axa. Ak hľadáte zákonné poistenie auta alebo iného vozidla, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uzavrieť PZP, poisťovňa Axa má pre vás pripravené viaceré balíky poistenia, ale aj možnosť nakonfigurovať si poistenie podľa poistných limitov a ďalších pripoistení na mieru.

Okrem základného poistenia totiž ponúka poisťovňa aj balíčky Plus a Premium, ktoré sú vhodné pre šoférov s vyšším nájazdom kilometrov a pre tých, čo očakávajú lepšie krytie aj vyšší štandard služieb. Samozrejmosťou sú asistenčné služby doma aj v zahraničí.

Ak by ste chceli uzavrieť PZP Axa, najlepšia cesta je online cez internet. Nakoľko ponuka poistenia je značne individuálna, najlepšie je použiť PZP kalkulačku a porovnanie všetkých možností. Skúsenosti ukazujú, že najlacnejšia zákonná poistka sa dá dosiahnuť práve týmto spôsobom, nakoľko len presný výpočet na mieru môže zahrnúť všetky bonusy a zľavy.

Parametre, podmienky a výhody

Poisťovňa Axa ponúka povinné zmluvné poistenie pre osobné autá, motocykle, prívesy aj ľahké úžitkové vozidlá, ktorým vyplýva zo zákona uzavrieť poistenie zodpovednosti za prevádzku spôsobenú na cestnej komunikácii. Na svoje si prídu všetky skupiny motoristov.

PZP AXA SI MÔŽETE VYBRAŤ SO SAMOSTATNÝMI VARIANTMI LIMITOV POISTNÉHO PLNENIA, ALE AJ S BALÍKMI, KTORÉ OBSAHUJÚ DODATOČNÉ PRIPOISTENIA PRE OCHRANU VÁS A VÁŠHO VOZIDLA.

KU KAŽDÉMU Z VARIANTOV ALEBO BALÍČKOV SI VIETE TIEŽ ZVOLIŤ DODATOČNÉ PRIPOISTENIA, ČO ZNAMENÁ, ŽE SI VIETE VYBRAŤ POISTENIE PRESNE NA MIERU VAŠEJ AKTUÁLNEJ SITUÁCII.

PRI POISTENÍ ZOHĽADŇUJE POISŤOVŇA AXA VÝKON MOTORA, AKO AJ PARAMETRE POISTNÍKA.

Pri povinnom zmluvnom poistení si môžete vybrať štandardné limity poistného plnenia pre škody na zdraví a živote do 5,24 milióna €, ale aj zvýšený limit až na 7 miliónov €. Zvýšenie limitov je možné aj v prípade poistného plnenia pre škody majetkového a vecného charakteru. Poistenie kryje aj účelne vynaložené náklady na právne zastúpenie a tiež ušlý zisk.

Uzatvoriť zákonnú poistku v Axa sa oplatí najmä kvôli týmto výhodám:

  • povinné zmluvné poistenie v Axa je bez spoluúčasti a to bez ohľadu na balík, ktorý si zvolíte, celú škodu teda bude znášať poisťovňa, vy sa na nej nepodieľate
  • vďaka možnosti individuálneho nastavenia poistného krytia, pripoistení a limitov pre poistné plnenie si viete nakonfigurovať aj výhodné, ale aj komplexné PZP
  • ak mali v poisťovni poistené auto vaša manželka či váš manžel, môžete si preniesť bonusy z tejto poistky, nie však v rámci jedného roka, ale pri výročí zmluvy
  • ak budete chcieť uzatvoriť okrem povinného zmluvného poistenia aj havarijnú poistku na svoje vozidlo, v poisťovni Axa môžete mať obe poistenia na jednej zmluve

POISTENIE PRE VŠETKY VOZIDLÁ

V POISŤOVNI AXA JE MOŽNÉ DOJEDNAŤ SI POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE PRE KAŽDÉ OSOBNÉ A ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLO DO 3,5 TONY S POČTOM SEDADIEL DO 9 MIEST, KTORÉ MÁ RIADNE EVIDENČNÉ ČÍSLO. POISTKU SI VIETE UZATVORIŤ AJ NA PRÍVESNÝ VOZÍK DO 750 KG VRÁTANE OBYTNÝCH VOZÍKOV.

Balíky, moduly a pripoistenie

Poisťovňa Axa má pre záujemcov o povinné zmluvné poistenie pripravených niekoľko možností uzatvorenia poistenia. Vybrať si môžete buď samostatné varianty limitov pre PZP, alebo komplexnejšie balíky aj s obsahom niektorých pripoistení.

Tu sú obe možnosti predstavené detailnejšie:

Samostatné varianty

  • prvý variant spĺňa základné nároky a je určený pre šoférov, ktorí nepredpokladajú vyššie škody, škody na zdraví kryje do 5,24 milióna €, na majetku do 2,5 milióna €
  • ak sa obávate rizika, že by ste mohli spôsobiť vyššiu škodu, môžete si zvoliť druhý variant limitov, kde sú sumy 7 miliónov € na zdraví a 5 miliónov € na majetku

Balík Plus alebo balík Prémium

  • v prípade balíku Plus získavate krytie škôd z prvého samostatného variantu a k tomu pripoistenie úrazu vodiča s limitom poistného plnenia 5 / 10 tisíc €
  • ak zvolíte balík Prémium, máte vyššie poistné limity na PZP aj na pripoistenie úrazu vodiča a k tomu pripoistenie batožiny, náhradného vozidla a vlastnej totálnej škody

Pokiaľ ide o pripoistenia k PZP AXA, viete si dojednať nasledovné:

Úrazové pripoistenie: Pokiaľ chcete mať poistený úraz a jeho trvalé následky či smrť jeho následkom, zvoľte si úrazové pripoistenie. Vybrať si môžete pripoistenie len vodiča, alebo aj všetkých prepravovaných osôb v poistenom motorovom vozidle. Pripoistenie môže mať vlastný limit plnenia pre trvalé následky aj smrť a to od 4 000 € až do 200 000 €.

Pripoistenie batožiny: Pre prípad poškodenia či zničenia batožiny v poistenom motorovom vozidle je určené pripoistenie batožiny. To sa vzťahuje na nehodu, živelnú udalosť, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Za batožinu sa považuje aj detská sedačka či veci osobnej spotreby. Tie nemusia byť len vo vozidle, ale aj v strešnom boxe.

Pripoistenie skiel: Toto pripoistenie slúži na krytie škôd pre prípad poškodenia, zničenia alebo aj krádeže skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou a platí pre všetky sklá na aute. Pre toto pripoistenie je ale potrebné rátať so spoluúčasťou a to podľa možnosti dodania fotodokumentácie či opravy autoskla. Taktiež sú tu tri varianty limitov.

pripoistenie PZP zver

Pripoistenie stretu so zverou: V prípade tohto pripoistenia ide o krytie škôd idúceho alebo zaparkovaného vozidla alebo jeho časti v dôsledku stretu so zverou alebo pri priamom kontakte so zverou. Maximálny limit plnenia poistenia je 5 000 €, ale treba počítať so spoluúčasťou 20 % v prvom roku pripoistenia a 80 € v ďalšom období.

Živelné pripoistenie: Pokiaľ sa obávate poškodenia v dôsledku živelných udalostí spôsobených nepredvídateľnými prírodnými úkazmi či nehodami, môžete si dojednať pripoistenie pre krytie škôd spôsobených živlami. Musíte však rátať s maximálnym poistným plnením do 5.000 € a nutnosťou spoluúčasti pri poistnom plnení na krytí škôd.

Pripoistenie odcudzenia a vandalizmu: Toto pripoistenie sa vzťahu na škody spôsobené vandalizmom alebo odcudzením na poistenom vozidle a jeho maximálna výška plnenia je 5.000 €. Aj tu treba rátať so spoluúčasťou 20 % v prvom roku a 80 € v ďalšom období a to na každú poistnú udalosť a to pri splnení podmienky dodania fotodokumentácie vozidla.

Pripoistenie náhradného vozidla a lepšej asistencie Max: Ide o dve samostatné pripoistenia, ktorých cieľom je zvýšenie komfortu pri problémoch s poisteným vozidlom. Pripoistenie náhradného vozidla má limit 400 € a slúži po dobu najviac 10 dní. Pripoistenie asistencie Max zlepšuje limity a šírku asistenčných služieb poskytovaných k PZP.