Vitajte na stránkach IS EQUAL

  •  

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL

Základným poslaním Iniciatívy Spoločenstva EQUAL (IS EQUAL) je vytvoriť podmienky a poskytnúť priestor pre hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na trhu práce.

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL je programovo zameraná na pomoc aktivitám podporujúcim Európsku stratégiu zamestnanosti - riešenie všetkých príčin diskriminácie a nerovnosti na trhu práce a s tým spojenú sociálnu exklúziu (vylúčenie). Cieľom Iniciatívy je doplniť vnútroštátne stratégie a ostatné politiky zamestnanosti EÚ zameriavajúce sa na rozvoj a overovanie inovatívnych prístupov na trhu práce a politík sociálnej inklúzie a výmenu skúseností medzi partnermi z rôznych krajín.